G. Houben,Bolsward

01/09/1978 07/09/1979 23/05/1980