G. Fledderus,Wolvega

28/05/1908 20/05/1909 05/05/1910