Jos Bogaerts,Bavel

21/10/1989 28/10/1989 17/10/1992