MAKKUM WV Snits;
18/08/1997

tijdrit
Elite
1. Nico Wierstra, Boksum.
Senioren
1. Wieger Draaijer, Wijckel;
2. Tsjomme Ozinga, Makkum;
3. Jan Zonderland, Tjerkgaast;
4. Jurjen Sweering, Sneek;
5. Cees Brouwer, Utrecht;
6. Age Nauta, Koudum;
7. Hans Baltus, Wieringerwaard;
8. Germ van der Burg, Nijland;
9. Martin Swart, Franeker;
10. Arnold Boersma, Balk;
11. Roland Teerenstra, Groningen;
12. Silvester Wijnia, Makkum;
13. Atze Hospes, Koudum;
14. Hylke Faber, Oosterwierum;
15. Henkie Huitema, Joure;
16. Geart Jan Blom, Offingawier;
17. Lieuwe Wesselius;
18. Alef de Jong, Makkum;
19. L. Palstra, Bolsward;
20. M. Wysocki, Polen;
21. Marten van Dijk, Balk;
22. Fedde Bloemhof, Scharnegoutum;
23. Pieter Teppema, Oppenhuizen.
Veteranen
1. Carl Draaijer, Nijemirdum;
2. Jouke Hilarides, Oosthem;
3. Wiepke Bruinsma, Nijemirdum;
4. Rein Oppewal, Sneek;
5. Piet Gemser, Sneek;
6. Jan Brander, Beetsterzwaag;
7. Jan de Boer, Hurdegaryp;
8. Lolle Schakel, Balk;
9. Hans van der Sloot, Den Helder;
10. Teun Boersma, Appelscha;
11. Thewis Hoekstra, Sint Nicolaasga;
12. Henk Nauta, Bolsward;
13. Tjebbe van der Meer, Wiuwert;
14. Rintje Twijnstra, Menaldum;
15. Bertus Poiesz, Harlingen;
16. Willem Visser, Sneek;
17. Gerrit Klaas van der Meulen, Heerenveen;
18. Bernard Pijper, Franeker;
19. Harry Dontje, Harlingen;
20. S. van der Sluis;
21. Jan Jorna, Harlingen.
Dames
1. Marije Gemser, Groningen;
2. Carla van der Meulen, Lemmer;
3. Marije Siemensma, Wijckel;
4. Liesbeth Hylkema, Tersoal;
5. Rixt Nynke Schakel, Tjerkwerd;
6. W. Wesselius, Oudehaske.
Junioren
1. Ytzen Faber, Oosterwierum;
2. Rinze Schuurmans, Warstiens;
3. Klaas Jan Koopmans, Bolsward;
4. Froukje de Vries, Heeg;
5. Jenning Huizinga, Franeker;
6. Peter Nauta, Bolsward;
7. Tiemen Rinia, Makkum;
8. Marieke Nauta, Bolsward.