NIJLAND WV Snits;
06/06/1997

tijdrit
Senioren
1. Jurjen Sweering, Sneek;
2. Hilbrand Postma, Bakhuizen;
3. Wieger Draaijer, Wijckel;
4. Tsjomme Ozinga, Makkum;
5. Harm Wind, Echtenerbrug;
6. Jurjen Draaijer, Zaandam;
7. Arnold Boersma, Balk;
8. Germ van der Burg, Nijland;
9. Otto Dijkstra, Scharnegoutum;
10. Romke Veldman, Joure;
11. Marten van Dijk, Balk;
12. Wietze Jongsma, Oosthem;
13. Roland Teerenstra, Groningen;
14. Henkie Huitema, Joure;
15. Cees Brouwer, Heerenveen;
16. Hylke Faber, Oosterwierum;
17. Piet Zijlstra, Echtenerbrug;
18. Geart Jan Blom, Offingawier;
19. Jos Witteveen, Bolsward;
20. Klaas Jansen, Sint Nicolaasga;
21. Jorg Koning, Groningen;
22. Dirk Jan Haagsma, Bolsward;
23. Pieter Jorn Gemser, Sneek;
24. Roelof de Groot, Ureterp;
25. Albert van der Wal, Oudehaske;
26. Dirk Yme Lautenbach, Sneek;
27. Pieter Teppema, Oppenhuizen;
28. Jitze Jan de Vries, Heeg.
Veteranen
1. Carl Draaijer, Nijemirdum;
2. Jouke Hilarides, Oosthem;
3. Wiepke Bruinsma, Nijemirdum;
4. Teun Boersma, Appelscha;
5. Rein Oppewal, Sneek;
6. Jan de Boer, Hurdegaryp;
7. Jan van der Molen, Joure;
8. J. van der Heijden, Hommerts;
9. Lolle Schakel, Balk;
10. Tjebbe van der Meer, Wiuwert;
11. Jan de Jong, Sneek;
12. Johannes van der Meer, Sneek;
13. Douwe Boschma, Sneek;
14. Thewis Hoekstra, Sint Nicolaasga;
15. Johan Bles, Workum;
16. Gerrit Klaas van der Meulen, Heerenveen;
17. Durk van Terwisga, Sneek;
18. Bernard Pijper, Franeker;
19. Douwe van der Wal, Sneek;
20. Willem Visser, Sneek;
21. Walter van Os, Sint Nicolaasga.
Junioren
1. Ytzen Faber, Oosterwierum;
2. Rinze Schuurmans, Warstiens;
3. Josephine Groenveld, Oppenhuizen;
4. Froukje de Vries, Heeg;
5. Peter Nauta, Bolsward;
6. Marieke Nauta, Bolsward.
Dames
1. Marije Gemser, Groningen;
2. Tea Kroontje, Sneek;
3. Carla van der Meulen, Lemmer;
4. Liesbeth Hylkema, Tersoal;
5. Nynke Huitema, Joure;
6. Aaltje Boersma, Appelscha;
7. Rixt Nynke Schakel, Tjerkwerd.