HALLUM (WV Snits):
16/07/1988

1. Rudolf Das, Leeuwarden;
2. Kees van den Akker, Sneek;
3. Raymond Woldinga, Groningen;
4. Rein Oppewal, Sneek;
5. Jurjen Sweering, Sneek;
6. Bauke Thijsseling, Sneek;
7. Taeke de Jong, Woudsend;
8. Jan Koning, Groningen;
9. Wiepke Bruinsma, Nijemirdum;
10. Brant Tigchelaar, Lemmer.