OUDEGA (GS) (WV Snits):
14/07/1988

A-categorie
1. Wilco Sneek, Opmeer;
2. Gerard Butterman, Wormerveer;
3. Jan Koning, Groningen;
4. Raymond Woldinga, Groningen;
5. Wiepke Bruinsma, Nijemirdum;
6. Kees van den Akker, Sneek;
7. Cor de Vos, Doezum;
8. Jurjen Sweering, Sneek;
9. Jurjen Draaijer, Sondel;
10. Brant Tigchelaar, Lemmer.
Veteranen
1. Rein Oppewal, Sneek;
2. Taeke de Jong, Woudsend;
3. Piet Wassenaar, Barneveld;
4. Ebel Brander, Groningen.