LEEUWARDEN (baan):
16/06/1935

Sprint;
1e serie
1. Dirk Bosland, Amsterdam;
2. Dirk Kanon, Sneek;
2e serie
1. Jan Leijenaar, Harlingen;
2. J. Cornelisse (gedisq.);
3e serie
1. Cees Stapensea, Menaldum;
2. N. de Bruin;
halve finale;
1e serie
1. Dirk Bosland, Amsterdam;
2. Jan Leijenaar, Harlingen;
2e serie
1. Cees Stapensea, Menaldum;
2. Jan Leijenaar, Harlingen;
Finale
1. Dirk (Jan) Bosland, Amsterdam;
2. Cees Stapensea, Menaldum;
3. Jan Leijenaar, Harlingen.
Klassementswedstrijd
1. Adri Zwartepoorte, Amsterdam;
2. Koopmans;
3. J. Koridon, Amsterdam;
Eindklassement
1. Amsterdamsche Wieler Club Germania J. Koridon, Amsterdam;
Koopmans;
Adri Zwartepoorte, Amsterdam;
2. Friesland Klaas de Vries, Workum;
Jaap Hiemstra, Leeuwarden;
Frans Meulenkamp, Leeuwarden.
Koppelwedstrijd
1. Frans Meulenkamp, Leeuwarden/Dirk Kanon, Sneek;
2. Dirk Bosland, Amsterdam/J. Koridon, Amsterdam;
3. Klaas de Vries, Workum/Cees Stapensea, Menaldum.
Eindklassement horlogewedstrijd Friesland-Amsterdam
1. Amsterdam (Amsterdamsche Wieler Club Germania);
2. Friesland.
Klassementswedstrijd
1. Jan Weitenberg, Harlingen;
2. Bep Andriessen, Leeuwarden;
3. Albert Hofkamp, Leeuwarden.
Ploegachtervolging
1. Jentje Kamminga, Franeker;
Arjen Feitsma, Hijlaard (uitg.);
Frans Erich, Leeuwarden (uitg.);
2. Klaas Koopman, Stavoren;
Bep Andriessen, Leeuwarden (uitg.);
Albert Hofkamp, Leeuwarden (uitg.).