BOLSWARD Friesche Elfstedentocht;
10/06/1935

vaardigheidsrit;
Renners
1. Else Edens, Groningen;
2. Sies Postma, Scharnegoutum;
3. Roel Hofma, Boornbergum (1e prijs);
4. Thommy de Boer, Harlingen;
5. W. Wouda, Lemmer;
6. Sietse Popkema, Jubbega;
7. Jentje Bondiëtti, Lemmer;
8. J. de Vries, Lemmer;
9. B.J. Westerterp, Leeuwarden;
10. Piet Schoppen, Huizum;
11. Henny Schoppen, Huizum;
12. C. Kuipers, Sint Jacobiparochie;
13. B. van Dussen, Sint Jacobiparochie;
14. Elly Ebbes, Heerenveen;
15. J. Vermaning, Joure;
16. Freerk de Leeuw, Sneek;
17. W. Scheper, Knijpe;
18. A. de Vries, Oldeboorn;
19. Hans Jonker, Donkerbroek;
20. P. Koster, Franeker;
21. Marten Feenstra, Nijega (H.O.N.);
22. Frans Seerden, Franeker;
23. A. Sannes, Sneek;
24. R. van Zandbergen, Ried;
25. D. de Jager, Grouw;
26. A. Terpstra, Oude Leije;
27. A. de Jong, Oldeboorn;
28. S. Koen, Bovenknijpe;
29. D. Brouwer, Leeuwarden;
30. Y.J. Bakker, Leeuwarden;
31. J. de Vries, Leeuwarden;
32. Appie Koning, Oosterwolde;
33. F. Jansen, Oosterwolde;
34. G. de Jong, Leeuwarden;
35. P. de Vries, Leeuwarden;
36. N. Hoekstra, Leeuwarden;
37. E. Koster, Oostermeer;
38. A. Bouwer, Leeuwarden;
39. Bouke Heidanus, Leeuwarden;
40. T. Rijpma, Workum.
Toeristen
1. Hendrik Kroontje, Bolsward;
2. A. Roodenburg, Parrega.
Dames
1. mevr. Jo Kramer, Leeuwarden.